BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ) GHI CHÚ
HỒ CHÍ MINH TỈNH KHÁC
Thành lập doanh nghiệp mới 1.200.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ Hỗ trợ lập sổ thành viên & cổ đông
Làm biển hiệu công ty 200.000 VNĐ 300.000 VNĐ 20x25cm
Làm con dấu & Khai mẫu dấu 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ Dấu trodat loại tốt nhất
Mở tài khoản ngân hàng & Đăng kí tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch hoặc Cơ quan Thuế 300.000 VNĐ 500.000 VNĐ  
Chữ ký số – Token (01 năm) 1.650.000 VNĐ 1.750.000 VNĐ  
Làm tờ khai thuế môn bài & Nộp thuế môn bài Nếu mua Token
Hồ sơ thuế ban đầu 500.000 VNĐ 800.000 VNĐ  
Khai lao động ban đầu 300.000 VNĐ 500.000 VNĐ Sau thành lập
Hóa đơn điện tử (số lượng 300 hóa đơn) 935.000 VNĐ 935.000 VNĐ Giá đã bao gồm phí khởi tạo và VAT

*Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

LOẠI HÌNH CÔNG TY SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN / THÁNG

(Đầu vào + Đầu ra)

PHÍ DỊCH VỤ / THÁNG

(Chưa VAT)

THƯƠNG MẠI Không phát sinh hóa đơn 400.000 VNĐ
Từ 01-10 hóa đơn 800.000 VNĐ
Từ 11-20 hóa đơn 1.200.000 VNĐ
Từ 21-30 hóa đơn 1.600.000 VNĐ
 Từ hóa đơn số 31 trở đi  25.000 VNĐ / hóa đơn tăng thêm
SẢN XUẤT Không phát sinh hóa đơn 400.000 VNĐ
Từ 01-10 hóa đơn  1.000.000 VNĐ
Từ 11-20 hóa đơn 1.400.000 VNĐ
Từ 21-30 hóa đơn 1.800.000 VNĐ
Từ hóa đơn số 31 trở đi 30.000 VNĐ / hóa đơn tăng thêm
XÂY DỰNG / NHÀ HÀNG / ĂN UỐNG Không phát sinh hóa đơn 400.000 VNĐ
Từ 01-10 hóa đơn  1.200.000 VNĐ
Từ 11-20 hóa đơn 1.600.000 VNĐ
Từ 21-30 hóa đơn 2.000.000 VNĐ
Từ hóa đơn số 31 trở đi 35.000 VNĐ / hóa đơn tăng thêm

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LOẠI HÌNH CÔNG TY SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN

(Đầu vào + Đầu ra)

PHÍ DỊCH VỤ

(Chưa VAT)

THƯƠNG MẠI Không phát sinh hóa đơn 1.000.000 VNĐ
Từ 01-10 hóa đơn 1.200.000 VNĐ
Từ 11-20 hóa đơn 2.500.000 VNĐ
Từ 21-30 hóa đơn 3.500.000 VNĐ
 Từ hóa đơn số 31 trở đi  20.000 VNĐ / hóa đơn tăng thêm
SẢN XUẤT Không phát sinh hóa đơn 1.000.000 VNĐ
Từ 01-10 hóa đơn 2.200.000 VNĐ
Từ 11-20 hóa đơn 3.500.000 VNĐ
Từ 21-30 hóa đơn 4.500.000 VNĐ
Từ hóa đơn số 31 trở đi 25.000 VNĐ / hóa đơn tăng thêm
XÂY DỰNG / NHÀ HÀNG / ĂN UỐNG Không phát sinh hóa đơn 1.000.000 VNĐ
Từ 01-10 hóa đơn 3.200.000 VNĐ
Từ 11-20 hóa đơn 4.500.000 VNĐ
Từ 21-30 hóa đơn 5.500.000 VNĐ
Từ hóa đơn số 31 trở đi 30.000 VNĐ / hóa đơn tăng thêm

(*) Bảng giá trên có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sổ sách – hóa đơn – chứng từ – doanh thu của từng Doanh nghiệp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LOẠI HÌNH CÔNG TY SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN

(Đầu vào + Đầu ra)

PHÍ DỊCH VỤ

(Chưa VAT)

THƯƠNG MẠI Không phát sinh hóa đơn 1.000.000 VNĐ
Từ 01-10 hóa đơn 1.200.000 VNĐ
Từ 11-20 hóa đơn 2.500.000 VNĐ
Từ 21-30 hóa đơn 3.500.000 VNĐ
 Từ hóa đơn số 31 trở đi  20.000 VNĐ / hóa đơn tăng thêm
SẢN XUẤT Không phát sinh hóa đơn 1.000.000 VNĐ
Từ 01-10 hóa đơn 2.200.000 VNĐ
Từ 11-20 hóa đơn 3.500.000 VNĐ
Từ 21-30 hóa đơn 4.500.000 VNĐ
Từ hóa đơn số 31 trở đi 25.000 VNĐ / hóa đơn tăng thêm
XÂY DỰNG / NHÀ HÀNG / ĂN UỐNG Không phát sinh hóa đơn 1.000.000 VNĐ
Từ 01-10 hóa đơn 3.200.000 VNĐ
Từ 11-20 hóa đơn 4.500.000 VNĐ
Từ 21-30 hóa đơn 5.500.000 VNĐ
Từ hóa đơn số 31 trở đi 30.000 VNĐ / hóa đơn tăng thêm

(*) Bảng giá trên có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sổ sách – hóa đơn – chứng từ – doanh thu của từng Doanh nghiệp

DỊCH VỤ GỠ RỐI SỔ SÁCH – QUYẾT TOÁN THUẾ

LOẠI HÌNH CÔNG TY SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN

(Đầu vào + Đầu ra)

PHÍ DỊCH VỤ

(Chưa VAT)

THƯƠNG MẠI Từ 01-10 hóa đơn 1.700.000 VNĐ
Từ 11-20 hóa đơn 2.100.000 VNĐ
Từ 21-30 hóa đơn 2.500.000 VNĐ
 Từ hóa đơn số 31 trở đi  20.000 VNĐ / hóa đơn tăng thêm
SẢN XUẤT Từ 01-10 hóa đơn 1.900.000 VNĐ
Từ 11-20 hóa đơn 2.300.000 VNĐ
Từ 21-30 hóa đơn 2.700.000 VNĐ
Từ hóa đơn số 31 trở đi 25.000 VNĐ / hóa đơn tăng thêm
XÂY DỰNG / NHÀ HÀNG / ĂN UỐNG Từ 01-10 hóa đơn 2.100.000 VNĐ
Từ 11-20 hóa đơn 2.500.000 VNĐ
Từ 21-30 hóa đơn 2.900.000 VNĐ
Từ hóa đơn số 31 trở đi 30.000 VNĐ / hóa đơn tăng thêm

(*) Bảng giá trên có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sổ sách – hóa đơn – chứng từ – doanh thu của từng Doanh nghiệp